Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum szabályozza a Süni Gyorsfutár Bt. (9222 Hegyeshalom, Petőfi Sándor utca 38., adószám: 23289006-1-08) és a szórólap és egyéb reklámkiadvány terjesztési szolgáltatást megrendelő természetes vagy jogi személy közötti megrendelések, létrejövő megállapodások vagy szerződések általános üzleti és szerződési feltételeit. A szerződés elfogadásával a Megbízónk elfogadja a szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Megbízási Szerződés a Süni Gyorsfutár Bt.-vel létrejön.

1. Az ÁSZF hatálya:

A jelen ÁSZF  2016. január 1. napjától hatályos és kiterjed a Süni Gyorsfutár Bt. minden reklámkiadvány terjesztési szolgáltatás tárgykörben megkötött Megbízási Szerződésére, valamint a Megbízó részéről szóban vagy írásban történő megrendelt szolgáltatásra. Az ÁSZF egyrészről a Süni Gyorsfutár Bt.-re, mint Szolgáltatóra (továbbiakban: Megbízott), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelőre (továbbiakban: Megbízó) is kiterjed.

2. Általános információk és alapfogalmak:

2.1. Szolgáltató/Megbízott:

Cégnév: Süni Gyorsfutár Bt.
Székhely: 9222 Hegyeshalom, Petőfi Sándor utca 38.
Adószám: 23289006-1-08
E-mail: info@sunifutar.hu

2.2. Szolgáltatás:

A Megbízó által rendelkezésre bocsátott ingyenes reklámkiadványok, szórólapok lakossági postaládákba történő eljuttatása. Azoknál a társasházaknál, ahol a lakók a reklámkiadványoknak gyűjtőládát helyeztek el, illetve nem teszik lehetővé a postaládához való hozzáférést, ott a lakásszámmal megegyező példányszám gyűjtőládában történő elhelyezése.  Az Megbízó a szolgáltatást az ÁSZF-ben foglaltak szerint veheti igénybe.

2.3. Megrendelő/Megbízó:

Az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Megbízási Szerződés és/vagy Megrendelő alapján nyújtott szolgáltatásokra ad megbízást.

2.4. Belső ellenőrzés:

A szolgáltatás teljesítése után a Megbízó nem vesz részt a terjesztés ellenőrzésben. Ez történhet a Megbízó kérésére vagy a Megbízott önálló minőségbiztosítási munkafolyamataként. Megbízó utóbbi esetben is kérhet betekintést a belső ellenőrzés jegyzőkönyveibe, amennyiben az elkészült az adott munkáról. Megbízó az általa kért belső ellenőrzéskor meghatározhatja az ellenőrzésbe bevonni kívánt területeket az ellenőrzés feltételei szerint.

2.5. Közös ellenőrzés:

Olyan szúrópróba szerű ellenőrzés, ahol a Megbízó képviselője útján jelen van és az ellenőrzés feltételei szerint végzett ellenőrzést hitelesíti.

2.6. Ingyenes kiadvány:

Minden olyan termék, amely ellenérték és a fogadó fél megrendelése nélkül kerül a lakossághoz vagy az előre meghatározott célcsoporthoz. A Megbízott a reklámanyag tartalmáért felelősséggel nem tartozik. A Megbízó felelőssége gondoskodni arról, hogy a reklámkiadványok tartalma a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfeleljen.

2.7. Terjesztési terület:

Az a területi egység egy településen belül, ahol a Szolgáltató a teljesíthetőség érdekében az egész települést kisebb részekre bontotta.

2.8. Az ÁSZF módósítása

A Süni Gyorsfutár Bt. az ÁSZF módosítását a változás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést honlapján közzéteszi.

3. A szerződő felek együttműködésének folyamata

3.1. A szerződő felek a Szerződés teljesítése érdekében állandó munkakapcsolatot tartanak fenn. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy akadályozhatják. (A tájékoztatási kötelezettség teljesítése alól nem mentesít az a körülmény, hogy a másik fél egyéb forrásból hozzájutott a szükséges információhoz).

3.2. A szerződő felek kölcsönösen és külön-külön is megteszik mindazokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek. Vitás kérdéseiket elsősorban kijelölt kapcsolattartóik közvetlen egyeztetése útján, ennek eredménytelensége esetén a döntési jogkörrel rendelkező személy (személyek) tárgyalása során kísérelik meg rendezni.

3.3. A szerződő feleknek jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során úgy kell eljárniuk, hogy az megfeleljen a következő elveknek és elvárásoknak:

3.3.1. A szerződő feleknek jóhiszeműen, a másik fél jogait és jogos érdekeit szem előtt tartva kell teljesíteniük a Szerződést. Kerülniük kell minden olyan magatartást, amely a másik felet sérti, vagy sértheti, így különösen azokat a magatartásokat, amelyek kárt okoznak, vagy okozhatnak.

3.3.2. A szerződő felek kötelesek egymással közölni minden olyan tényt, adatot és egyéb információt, amely arra utal, hogy a másik fél jogait, vagy jogos érdekeit sérelem éri, vagy érheti.

3.4. A Süni Gyorsfutárral a Szerződés alapján jogviszonyban álló másik fél (a továbbiakban: Megbízó) köteles biztosítani a Süni Gyorsfutár részére a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feltételeket (pl.: behajtási engedély, parkolási lehetőség).

3.5. A Süni Gyorsfutár a Szerződés tárgyát érintő fejlesztési elképzeléseiről általánosan (minden Megbízót érintően) tájékoztatást nyújt.

4. A Szerződés megszűnése

4.1. A Szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett nyilatkozatával harminc napos felmondási idővel, írásos formában, indokolás nélkül felmondhatja. A Szerződés mellékletei, szintén írásos formában, harminc napos felmondási idővel, külön – külön is felmondhatóak, egy vagy több melléklet felmondása önmagában még nem érinti a Szerződés hatályát. A felmondási idő kezdőnapja minden esetben az erről szóló értesítés kézhezvételének a napja.

4.2. Ha valamelyik fél a másik fél észszerű (minimum 3 munkanapos) határidőt tartalmazó írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségét, vagy súlyos szerződésszegést követ el, a másik fél jogosult a szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra vonatkozó melléklet, illetve – súlyos szerződésszegés esetén – a teljes Szerződés azonnali hatályú felmondására. A szerződő felek a Süni Gyorsfutár részéről különösen az adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre vonatkozó előírások be nem tartását, a Megbízó részéről pedig a fizetési kötelezettségek megszegését tekintik súlyos szerződésszegésnek (a Megbízó fizetési késedelme esetén a Süni Gyorsfutár, az e pontban foglalt szankció helyett, a 6.4. pontban foglaltakat is alkalmazhatja, mindez azonban a súlyos szerződésszegés tényét nem érinti).

4.3. Azon, a Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

4.4. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, de a Süni Gyorsfutár mellőzi a 6.2. pont szerinti jogkövetkezmény alkalmazását, továbbá, ha a Süni Gyorsfutár tudomására jut, hogy a Megbízó ellen csődeljárás, felszámolási-, végelszámolási-, adósságrendezési eljárás, vagy egyéb ilyen jellegű eljárás van folyamatban, illetőleg egyéb forrásból olyan információ jut tudomására, amely a Megbízó fizetési képtelenségére, nehéz gazdasági helyzetére vonatkozik jogosulttá válik arra, hogy a Szerződésben foglalt szolgáltatásainak nyújtását az érintett szolgáltatások díjának előzetes bérmentesítéssel, vagy azonnali készpénzmegfizetéssel történő kiegyenlítéséhez kösse mindaddig, amíg a Megbízó megfelelő biztosítékot nyújt a szolgáltatások díjának kifizetésére (átutalásos fizetési módról való letiltás). Abban az esetben, ha egyéb forrásból jut a Süni Gyorsfutár tudomására olyan információ, amely a Megbízó fizetési képtelenségére, nehéz gazdasági helyzetére vonatkozik, az e pont szerinti intézkedés foganatosítására a fizetési-, illetve biztosítéknyújtási felszólításban foglalt határidő eredménytelen elteltét követően kerülhet sor. Amennyiben a Megbízó a Szerződésben foglalt szolgáltatásokat olyan helyen veszi igénybe, ahol készpénzfizetésre nincsen mód, úgy, az átutalásos fizetési módról való letiltás időbeli hatálya alatt, a szolgáltatásokat ezen igénybevételi hely helyett a Süni Gyorsfutárral lefolytatott egyeztetés eredményeképpen meghatározott helyen veheti igénybe.

5. A terjesztési szolgáltatás folyamata

5.1. A terjesztés előkészületei

A Szolgáltató a terjesztési szolgáltatást a Megbízó kérésére teljesíti. A szolgáltatás a Megbízó által megadott területen és darabszámban történik. A települések és a körzetek darabszámai alapján a Megbízott segítséget nyújthat a terjesztési terület kiválasztására valamint ajánlást tehet Megbízónak a terjesztendő mennyiségre.

A Szolgáltató minden esetben kizárólag a szolgáltatást végzi el és csak a teljesítés minőségére vállal garanciát. A Megbízó sikertelen akciója esetére nem terheli felelősség a Megbízottat.

A Megbízott a szolgáltatásra szánt kiadványokat a teljesítéshez megfelelő állapotban köteles rendelkezésre bocsátani, ami azt jelenti, hogy a kiadványok könnyen számolható, rendezett kötegelésben vagy csomagolásban legyenek. A csomagolásnak minden esetben biztosítania kell a szállíthatóságot. Ennek hiányában a Megbízott nem vállal felelősséget sem a teljesítés határidejére, sem a kiadványok sérülésének elkerülésére.

5.2. A terjesztési szolgáltatás menete

A Szolgáltató a terjesztési szolgáltatást a tőle elvárható legmagasabb színvonalon teljesíti, maximálisan szem előtt tartva a Megbízó érdekeit.

A teljesítéskor a Megbízott terjesztési akadályokba ütközhet. Ilyen eset lehet a többlakásos épületeknél elhelyezett gyűjtőláda, amelynél a kiadvány nem tud postaládába kerülni, valamint a kertes házaknál lévő kutya vagy a postaláda hiánya. Ezekben az esetekben a terjesztés során a Megbízott a lehető legtöbbet megteszi a teljesítésért, de nem vonható felelősségre annak hiánya esetében. A kihelyezett gyűjtőládákba viszont Megbízottnak kötelessége a lakóház lakásszámával megegyező példányszámú kiadványt elhelyezni. Ettől eltérni külön megállapodás alapján lehet.

A teljesítést a Megbízott nem köteles fázisonként, településenként, körzetenként készre jelenteni, viszont külön kérésre Megbízott felvilágosítást adhat a teljesítés állapotáról. A teljesítés idejét befolyásolhatják az időjárási körülmények (tartós eső, ónos eső, havazás). Ha ezért a Megbízott túllépi a terjesztés határidejét, a Megbízott nem vonható felelősségre.

A külön írásba foglalt szerződés megkötése előtt a Megbízott megvizsgálja, hogy a reklámkiadványon feltüntetésre került-e az Impresszum (a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve, a szerkesztésért felelős személy neve), illetve annak adattartalma nem hiányos-e. Az Impresszum meglétével vagy hiányosságával kapcsolatban nyilatkozattal történő szerződéskötés esetében a nyilatkozaton kell a Megrendelőnek nyilatkoznia. Amennyiben a reklámkiadványon fel kívánják tüntetni a „Terjeszti a Süni Gyorsfutár Bt.” feliratot, a ”Terjeszti a Süni Gyorsfutár Bt.” felirat csak abban az esetben tüntethető fel, ha azt a Megbízó olyan településre szánja, amelyen belül a reklámkiadvány terjesztését kizárólag a Süni Gyorsfutár Bt.-re bízta. A Megbízási Szerződés mellékletét képezi a reklámkiadvány egy mintapéldánya.

5.3. A pontos terjesztést akadályozó tényezők

Ahol nincs levélszekrény, vagy a Megbízott feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszköz, illetve az azokhoz való biztonságos hozzáférés nem biztosított (pl.: harapós kutya), továbbá ahol a levélszekrénybe történő terjesztés a reklámkiadványra jogosult személy/közösség (pl.: egy adott lépcsőházban lakók közössége) e tárgyú egyértelmű, a reklámkiadványok terjesztési helyének közvetlen közelében jól láthatóan elhelyezett írásos nyilatkozatára, vagy a Megbízó szerződésbe foglalt igényére tekintettel nem valósulhat meg, ott a Megbízott gyűjtőládába, vagy a lakóközösség által meghatározott gyűjtőhelyre, polcra helyezi el a reklámkiadványt. A gyűjtőládába történő terjesztés feltétele, hogy a címhelyen legyen gyűjtőláda és a reklámkiadványra jogosult személy/közösség (pl.: egy adott lépcsőházban lakók közössége) nyilatkozata ne zárja ki az abba való terjesztés lehetőségét.

Azokon a címhelyeken ahol nincs levélszekrény, vagy a Megbízott feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszköz, továbbá gyűjtőláda sem, vagy az ezekbe történő terjesztés nem lehetséges, ott a Süni Gyorsfutár Bt. reklámkiadványt nem terjeszt. Az elsősorban családi házaknál kihelyezett műanyag cső (PVC) „postaláda” esetén a Süni Gyorsfutár Bt. nem vállalja a felelősséget a reklámkiadvány meglétéért.

5.4. Reklámkiadványok terjesztése elleni tiltakozás

A címhelyhez tartozó levélszekrény vagy a Megbízott feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszköz birtokosa a reklámkiadványok terjesztése ellen tiltakozhat. A címhelyhez tartozó levélszekrény vagy a Megbízott feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszköz birtokosának a feladata, hogy tiltakozási szándékát a levélszekrényen vagy a Megbízott feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszközön elhelyezve jelezze, vagy azt a Süni Gyorsfutár Bt. részére írásos formában bejelentse. A címhelyhez tartozó levélszekrényen vagy a Süni Gyorsfutár Bt. feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszközön, továbbá a reklámkiadványra jogosult személy/közösség (pl.: egy adott lépcsőházban lakók közössége) e tárgyú egyértelmű, a reklámkiadványok terjesztési helyének közvetlen közelében jól láthatóan elhelyezett írásos nyilatkozat formájában elhelyezett tiltakozás kihelyezőjének kilétét a Megbízottnak nem áll módjában vizsgálni, ezért a tiltakozást a jogosult által elhelyezett tiltakozásnak tekinti. Az így jelzett tiltakozást követően a Süni Gyorsfutár Bt. a levélszekrénybe vagy a Süni Gyorsfutár Bt. feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszközbe reklámkiadványt nem helyez el. A kihelyezett tiltakozásra tekintettel a reklámkiadványnak a címhelyhez tartozó levélszekrénybe vagy a Süni Gyorsfutár Bt. feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszközbe történő terjesztésének elmaradásáért a Süni Gyorsfutár Bt. mindennemű felelősségét kizárja.

A címhelyhez tartozó levélszekrény vagy a Megbízott feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából biztosított eszköz birtokosának a reklámkiadványok terjesztése ellen tiltakozását a „Reklámkiadvány terjesztése elleni tiltakozás bejelentés” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével, vagy az azon feltüntetendő adatok és szereplő nyilatkozatokat tartalmazó egyéb bejelentés formájában is elfogadja a Süni Gyorsfutár Bt.  A Süni Gyorsfutár Bt. a bejelentésben foglaltakat legkésőbb a bejelentést követő harmadik munkanaptól, a bejelentés visszavonásáig veszi figyelembe, a bejelentésben foglaltak alkalmazásának első napján és az azt követően érkezett reklámkiadványokra.

A Süni Gyorsfutár Bt. csak munkanapokon végez terjesztést. Hétvégi terjesztés esetén 50%-os felárat számolunk fel.

6. A terjesztés ellenőrzése

6.1. A teljesítés igazolására Megbízó kérheti a terjesztés ellenőrzését.

6.2. Az ellenőrzés lefolytatására a teljesítést követő 24 órán belül van lehetőség. Amennyiben a terjesztés határidejét követően kettőnél több munkaszüneti nap van, úgy az ellenőrzést legkésőbb az ezt követő első munkanapon kell elvégezni.

6.3. Az ellenőrzés igényét a Megbízott kapacitástervezése érdekében a terjesztés megkezdése előtt írásban kell jeleznie Megbízónak. Ennek hiányában a későbbi igénybejelentésnél Megbízott hatásköre mérlegelni és eldönteni, hogy elvégzi-e az ellenőrzést.

6.4. Az ellenőrzés lehet közös és belső ellenőrzés.

6.5. A Megbízó minden esetben kérhet közös ellenőrzést.

6.6. Az ellenőrzést a felek az alábbiak szerint végzik:

6.6.1. Minden esetben az adott címhelyen felmutatva a reklámkiadványt megkérdezik a lakót, hogy megkapta-e az adott kiadványt.

6.6.2. Az esetleges „nem” válasznál megkérdezik, hogy esetleg a vele egy háztartásban élő lakó kivehette-e a kiadványt a postaládából. Erre történő „nem” válasz esetén rögzítik csak a választ.

6.6.3. Minden egyértelmű „igen” és „nem” választ jegyzőkönyvben rögzítenek, mely tartalmazza legalább a megkérdezett címhely pontos címét, lehetőség szerint a megkérdezett nevét, és amennyiben a megkérdezett hozzájárul, akkor az adott válaszát aláírásával hitelesíti.

6.6.4. A terjesztés ellenőrzésének eredménye a terjesztést követő 24 óra után napi 20%-kal romlik, tehát az eredményesség megállapításánál ezt figyelembe kell venni, tehát ha az ellenőrzés a terjesztést követő 2. napon történik, akkor a 80% feletti ellenőrzési eredmény szerződésszerű teljesítésnek minősül, a 3. napon 60% és így tovább.

6.6.5. A megbeszélt ellenőrzés időpontja változtatható abban az esetben, ha a Megbízott eltér a megbeszélt terjesztési időponttól.

6.6.6. „Nem” válasz esetén a felek megkérdezik a címhelyhez legközelebb eső legalább 2 címhelyet is. A kapott válaszok alapján lesz a megkérdezés eredménye értékelhető. Ha a két megkérdezett igenlő választ ad, a „nem” válasz figyelmen kívül hagyandó.

6.6.7. Az esetleges hibás teljesítés megállapítása csak és kizárólag a közös ellenőrzés eredménye alapján lehetséges.

6.6.8. Közös ellenőrzés az amelyen, mind a Megbízó és mind a Megbízott képviselője jelen van, és aláírásukkal hitelesítik az ellenőrzésen készült jegyzőkönyvet. Ezen az ellenőrzési formán Megbízott kizárólag a Megbízó kiadványát ellenőrzi. Amennyiben a közös ellenőrzésen valamelyik fél képviselője nem jelenik meg, vagy 15 percen túl késik és a késést vagy az ellenőrzésről való elmaradást előzetesen nem menti ki, úgy az ellenőrzés lefolytatható kizárólag az egyik fél részvételével is. Ebben az esetben a távolmaradó fél köteles a másik fél által elvégzett ellenőrzés eredményét elismerni. A közös ellenőrzést a Süni Gyorsfutár kizárólag munkanapokon 08.00-16.00 óra között biztosítja. A közös ellenőrzés időtartama – szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a 8 órát nem haladhatja meg. Amennyiben a közös ellenőrzés egyeztetett időpontjában a Megbízó (vagy képviselője) nem jelenik meg, a Süni Gyorsfutár képviselője 15 perc várakozási idő után az ellenőrzés elmaradását állapítja meg, melynek következtében a Megbízó 4300 Forint összegű rendelkezésre állási díjat köteles megfizetni. Ugyanez az eljárás abban az esetben is, ha a Megbízó az ellenőrzést a lebonyolításra előzetesen kijelölt időpont előtti munkanapon 10.00 óra után mondja vissza. A közös ellenőrzés elmaradása esetén a Megbízó az érintett terjesztésre vonatkozóan kártérítési igénnyel nem élhet.

6.6.8.1. Amennyiben az Igénybevevő szerződéskötéskor úgy nyilatkozik, hogy élni kíván a közös ellenőrzés lehetőségével, abban az esetben az egyes, soron következő konkrét terjesztésre vonatkozó közös ellenőrzés időpontjáról és a kapcsolódó egyéb információkról, vagy a terjesztési terv átadásával egyidejűleg, vagy attól eltérő időpontban, de legkésőbb a következő bekezdésben meghatározott időpontig nyilatkozhat a Süni Gyorsfutár Bt.-nek.

6.6.8.2. Amennyiben az Igénybevevő a terjesztési terv átadásától eltérő időpontban, utólag kíván nyilatkozni a közös ellenőrzés pontos időpontjáról és a kapcsolódó egyéb információkról, akkor a közös ellenőrzésre csak írásban történő bejelentést követően van lehetőség. A közös ellenőrzés időpontját az ellenőrzés napját megelőző munkanap 10.00 óráig, de legkésőbb a szerződésben rögzített időpontig kell eljuttatni a Süni Gyorsfutár Bt. részére, ellenkező esetben az ellenőrzési igényt a Süni Gyorsfutár Bt. elutasítja.  A közös ellenőrzési igényt a Süni Gyorsfutár Bt.-vel történt megegyezés szerint írásban, papír alapon vagy elektronikus úton kell benyújtani.

6.6.8.3. Közös ellenőrzés alkalmával a Megbízó biztosítja a szükséges közlekedési eszközt, egyidejűleg viseli a közlekedési eszköz használatával kapcsolatosan felmerülő költségeket, kivéve, ha erről a szerződés másképp rendelkezik.

6.6.8.4. A Süni Gyorsfutár Bt. nem vállalja a közös ellenőrzést:

a) gyűjtőládába történő terjesztés esetén. Gyűjtőládába történő terjesztés esetén a Süni Gyorsfutár Bt. abban az esetben sem vállalja a közös ellenőrzést, ha a terjesztésre átadott reklámkiadvány mennyisége megegyezik a terjesztésre kijelölt települések címhely számával;

b) az üdülőterületekre, zárt kertekre, hétvégi házakra történő terjesztés vonatkozásában;

c) az idős korúak által is lakott háztartásnak feltételezett címhelyekre történő egyedi szegmentációs terjesztés esetében.

6.6.9. Belső ellenőrzés, amit a Szolgáltató Megbízó jelenléte nélkül, de az ő kérésére folytat le. Ebben az esetben is a Megbízó meghatározhatja az ellenőrzés helyszíneit. A belső ellenőrzés során Megbízott az általa terjesztett egyéb kiadványokat is ellenőrizheti, kivéve, ha ettől a Megbízási szerződésben eltérnek.

6.7. Az ellenőrzést a szolgáltatási díjak csak a darabszám alapján meghatározott mértékig tartalmazzák. Ezen felül a Megbízott által nyújtott ellenőrzési szolgáltatás díjait az ÁSZF részét képező „Ellenőrzési szolgáltatási díjtáblázat” tartalmazza.

6.8. Az ellenőrzést felek kizárólag a lakossági címhelyek személyes felkeresésével folytathatják. Nem minősülhet a teljesítés tényét igazoló illetve terjesztési hiányosságot feltáró ellenőrzésnek a telefonon, üzletben, utcán illetve egyéb nem személyesen a címhelyen történő ellenőrzés.

6.9. Az ellenőrzésnek minden esetben reprezentatívnak kell lennie.

6.10. A reprezentativitáshoz az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

6.10.1. Az egy területről történő megkérdezéseknek a terület legalább öt különböző pontjáról kell kikerülniük.

6.10.2. A területen belül a megkérdezések számának arányosnak kell lennie a terjesztett példányszámmal.

6.10.3. Az 50 000 címhely számot meg nem haladó településen legalább 20 megkérdezés szükséges.

6.10.4. A 2000 címhely alatti településeken legalább 10 megkérdezés szükséges.

6.10.5. Az 50 000 címhelynél nagyobb településeken minimum 40 megkérdezés szükséges.

6.10.6. Megkérdezésnek számít minden egyértelműen azonosítható válasz. A „nem tudom és „nem emlékszem” valamint ehhez hasonló bizonytalan válaszok nem értékelhetőek.

6.11. Azokra a helyszínekre, ahol az aktuális terjesztés után már készült Megbízó részéről kért ellenőrzés, és bármely okból Megbízó újraellenőrzést kér, Megbízó köteles az ellenőrzést az  „Ellenőrzési szolgáltatási díjtáblázat”  alapján megfizetni.

6.12. A szerződésben vállalt közös illetve a Megbízó kérésére végzett belső ellenőrzés díjai:

Ellenőrzési szolgáltatási díjtáblázat

Terjesztett darabszám A díjban foglalt ellenőrzési idő A díjban foglalt autóhasználat
1 – 2.000 1 óra 10 km
2.001 – 25.000 1,5 óra 20 km
25.001 – 50.000 2 óra 30 km
50.001 – 75.000 3 óra 50 km
75.001 – 100.000 4 óra 80 km
100.001 – 150.000 6 óra 100 km
150.001 – egyedi megállapodás egyedi megállapodás

A darabszám kategóriák az egy azonos időpontban terjesztett kiadványmennyiségre vonatkoznak.

Ha az adott darabszám kategóriában az ellenőrzés ideje meghaladja a díjban benne foglalt óraszámot, úgy a további ellenőrzés óradíja:

2300 Ft /óra (az összeg az ÁFA-t tartalmazza)

Ha az adott darabszám kategóriában az ellenőrzésben megtett kilométer meghaladja a díjban benne foglalt autóhasználatot, úgy a további autóhasználat díja:

45 Ft/km (az összeg az ÁFA-t tartalmazza)

Az ellenőrzés lehetséges ideje: kizárólag munkanapokon 8-16 óráig.

Más időponton kívül történő ellenőrzéskor az adott darabszám kategória díjban foglalt óraszáma és autóhasználata a megadott mennyiség fele, valamint a további ellenőrzés óradíjaira és autóhasználati díjaira a Szolgáltató 50 % felárat számol.

7. A szerződő felek közötti elszámolás

7.1. A szolgáltatások ellenértékének a számlázását a Süni Gyorsfutár Betéti Társaság végzi.

7.2. A Megbízó a teljesített szolgáltatások ellenértékét legkésőbb az elszámolási időszakot követő nyolcadik munkanapig kiállított számla alapján köteles megfizetni:

a, Készpénzben vagy,

b, Banki átutalással a számlán szereplő bankszámla számra.

A számlán feltüntetett fizetési határidőt a Süni Gyorsfutár a számla kiállításától számítja, a Megbízó részére nyolc banki napos fizetési határidő figyelembe vételével.

7.3. Amennyiben az igénybevevő a fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni.

A késedelmi kamat mértéke:

a, Fogyasztók fizetési késedelme esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.

b, Vállalkozások, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságok fizetési késedelme esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

7.5. A szerződő felek kapcsolattartói a tárgyévet követő január 15-ig egyeztetnek a fennálló (a tárgyévet megelőzően keletkezett, de a tárgyévet érintő) tartozásról.

7.6. Számlareklamáció

7.6.1. Az Igénybevevő a számlával kapcsolatos észrevételét, reklamációját egy alkalommal, a „Reklamáció Bejelentő Adatlap” nyomtatvány kötelező és teljes körű felhasználásával (kitöltésével) és a számla másolatának egyidejű megküldésével teheti meg, részletesen köteles nyilatkozni többek között a reklamáció okáról, és az általa elfogadott teljesítés összegéről.  A Megbízó az elfogadott teljesítésről szóló nyilatkozatát, valamint a reklamáció okának leírását és a vitatott teljesítéssel kapcsolatos valamennyi bizonylat másolati példányát postai úton, vagy elektronikus formában küldi meg a Süni Gyorsfutár Bt. címére (cím: 9222 Hegyeshalom Petőfi Sándor utca 38., email: sunigyorsfutarbt@gmail.com). A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy számlareklamációit a számlán feltüntetett fizetési határidőig teszi meg.

7.6.2. A számlareklamáció elbírálásának határideje:

7.6.2.1. A számlareklamáció kézhezvételétől számított harminc nap (a harminc napos határidő, indokolt esetben egyszer, további harminc nappal meghosszabbítható).

7.6.2.2. Abban az esetben, ha a Süni Gyorsfutár a számlareklamáció elbírálásának Szerződésben foglalt határidejét neki felróható okból túllépi, úgy a számlareklamáció elbírálására nyitva álló határidő lejárta és a számlareklamáció tényleges elbírálása közötti időszakra semminemű késedelmi kamatra nem jogosult.

7.6.3. A formai kifogások elbírálása:

7.6.3.1. Jogos, de a Megbízónak fel nem róható okból származó kifogás esetén a Süni Gyorsfutár visszakéri (sztornírozza) az eredeti számlát, és új számlát küld, melynek összegét a Megbízó köteles a számlán feltüntetett fizetési határidőre kiegyenlíteni. A fizetési határidőt a Süni Gyorsfutár az új számla kiállításától számítja, nyolc banki napos fizetési határidő figyelembe vételével.

7.6.3.2. Jogos, a Megbízónak felróható okból származó kifogás esetén visszakéri (sztornírozza) az eredeti számlát, és új számlát küld. A fizetési határidőt a Süni Gyorsfutár az eredeti (reklamált) számla kiállításától számítja.

7.6.3.3. Nem jogos kifogás az eredeti számla megfizetésére nem jár halasztó hatállyal.

7.6.4. A tartalmi kifogás esetén a Megbízó köteles a nem kifogásolt teljesítés ellenértékét a számlán feltüntetett határidőre kiegyenlíteni. A Süni Gyorsfutár a számlareklamáció lezárásától számított öt munkanapon belül – amennyiben a számlareklamáció részben, vagy teljes egészében jogos volt – helyesbítő számlát állít ki (és ad postára), mely az eredeti számlát a Megbízó és a Süni Gyorsfutár által elismert teljesítés szerint módosítja. A Süni Gyorsfutár a nem kifogásolt tételek után, továbbá a nem jogos számlareklamáció-, vagy számlareklamáció-rész miatt késedelmesen fizetett összeg után jogosult az eredeti számlán feltüntetett fizetési határidőtől számított, 4.4. pont szerinti mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

8. A hibás teljesítés fogalma:

8.1. Hibás teljesítésnek minősül, ha a teljes terjesztési területet figyelembe véve a terjesztés eredménye nem éri el a 95 % -ot, illetve ha az ellenőrzésbe bevont területen az ellenőrzése eredménye nem éri el a 90 % -ot.

8.2.  A teljesítés idejét befolyásolhatják az időjárási körülmények (tartós eső, ónos eső, havazás). Ha ezért a Megbízott túllépi a terjesztés határidejét, a Megbízott nem vonható felelősségre.

8.3. Megbízott részéről hanyag kezelésnek minősül, amennyiben bizonyítottan nem önhibáján kívül a terjesztésre átadott kiadványok jelentős mennyiségben nem a címhelyekre kerülnek, kötegelt, eredetileg csomagolt módon hulladékgyűjtőben, hulladékhasznosító telepen kerülnek elő.

Ebben az esetben a Megbízott az így fellelt kiadványok teljes nyomdaköltségét megtéríti. Ezen felül viszont a Megbízott egyéb kártérítésre nem kötelezhető, különös tekintettel az elmaradt haszon vagy forgalom tekintetében.

Megbízott a továbbiakban saját hatáskörén belül dönthet úgy, hogy ilyen esetekben egyéb kárpótlást is nyújt.

A jelentős mennyiség  a teljes terjesztett példányszám 1 %-a, de minimum 4000 db.

8.4. A szolgáltatási díjból a Megbízott hibás teljesítés esetén az alábbi engedményeket nyújtja a közös ellenőrzés eredményeire vonatkozólag:

Ellenőrzés eredménye: Engedmény mértéke:
100% – 90% 0%
89% – 80% 10%
79% – 70% 30%
69% – 60% 40%
59% – 50% 50%
49% -tól lefelé 100%

Az engedmények kizárólag az ellenőrzésbe bevont területek példányszámaira vonatkoznak.

8.5. Megbízó feltétel nélkül tudomásul veszi, hogy a hibás teljesítés esetén, valamint a hanyag kezelés megvalósulásakor a Megbízottat a szolgáltatási díj engedményen felül, illetve a  pontban részletezett hanyag kezeléskor megfizetett nyomdaköltségen felül semmilyen egyéb kártérítésre nem kötelezheti, különös tekintettel az „elmaradt haszon” vagy az „elmaradt forgalom” tekintetében.

9. Reklamáció, panaszkezelés:

9.1. Reklamáció kizárólag írásban tehető a mindenre kiterjedő esetleírás és a pontos helyszín megadásával.

9.2. Hiányos adatok esetén az eset nem tekinthető reklamációnak.

9.2.1. Hiányos adatok esetén a reklamációt a Megbízott ellenőrzési igénynek ismeri el, melyre vonatkozólag a jelen ÁSZF ellenőrzésre vonatkozó pontjai az irányadóak.

9.3. Megbízó a terjesztéssel összefüggő esetleges reklamációt, a megrendelés szerinti terjesztés lezárását követő kettő munkanapon belül köteles a Megbízott felé igazolható módon (ajánlott tértivevényes levélben, e-mailben) írásban jelezni.

9.4. A Megbízott vállalja, hogy a reklamációt, annak közlését követő 24 órán belül kivizsgálja és az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet a Megbízó részére eljuttatja.

9.5. A reklamáció kivizsgálásakor Megbízó jogosult részt venni minden ezzel kapcsolatos folyamatban, de ezt a szándékát Megbízott felé előzetesen jeleznie kell.

9.6. Abban az esetben, ha a reklamáció kivizsgálása azt igazolja, hogy a Megbízott részéről nem valósult meg hibás teljesítés, akkor Megbízó köteles a reklamáció kivizsgálásával összefüggésben felmerült költségeket viselni.

9.7. A reklamációs határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő lejárta után Megbízó köteles a szolgáltatást teljesítettnek elismerni.

9.8. Ettől függetlenül a Megbízott saját hatáskörén belül dönthet úgy, hogy a határidő után közölt reklamációt kivizsgálja és jogosnak ismeri el.

9.9. A reklamációs határidő elmulasztása esetén Megbízó ezen okból a szolgáltatási díjról kibocsátott számlát nem kifogásolhatja.

9.10. A reklamáció kivizsgálásának elmulasztása esetén a Megbízott köteles azt jogosnak tekinteni.

9.10.1. A reklámkiadvány szolgáltatással összefüggő panasz a terjesztés befejező napjától számított három naptári nap határidőn belül tehető meg a Süni Gyorsfutár Bt. elérhetőségein.

9.10.2. A vizsgálat lefolytatására a panasz beérkezésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre. A vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 naptári nappal meghosszabbítható.

9.10.3 Amennyiben a Megbízó a közös ellenőrzés lehetőségéről lemond, a benyújtott panaszának elbírálására utólagos címhely-ellenőrzés elvégzése nélkül kerül sor.

9.10.4. Amennyiben a reklamációra adott választ a fogyasztónak minősülő panaszos nem fogadja el, vagy a Süni Gyorsfutár Bt. határidőn belül nem válaszol, a fogyasztónak minősülő panaszos az illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat a reklamáció, illetve az eljárás kivizsgálása érdekében.

10. Késedelem:

10.1. A szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Megbízó a jegybanki alapkamat 1,5-szeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelembe eséstől a kifizetés napjáig.

10.2. Abban az esetben, ha a Megbízó a szolgáltatási díjat határidőre nem fizeti meg és Megbízott a 30 napon túl lejárt követelését jogi úton érvényesíti, akkor Megbízott köteles a követelés érvényesítésével felmerülő igazolt költségek (illetékek, ügyvédi munkadíj, végrehajtás költsége) megfizetésére is. A Megbízó jelen esetben köteles megfizetni a Megbízott által igénybe vett követeléskezelő cég költségeit is.

11. Felelősség:

11.1. A Süni Gyorsfutár az ÁSZF és a szerződés rendelkezéseinek megszegése esetén felelősséggel tartozik.

11.2. A felelősség mértéke:

a) valamely köteg szállítás közben történő elveszése, megsemmisülése esetén az elveszett, megsemmisült reklámkiadványok darabszámára eső terjesztési díj;

b) a megtartott közös ellenőrzés egyetértően megállapított vagy a 6. pont szerinti panaszvizsgálat eredménye alapján, a jelen pont utolsó bekezdésében meghatározottak szerint számított összeg.

11.3. Nem lehet a kártérítés alapja a Megbízó (vagy képviselője) által önállóan, vagy külső cég által megbízás alapján végzett ellenőrzés.

11.4. Amennyiben a reklámkiadványon az Impresszum vagy annak egyes elemei nem, vagy hiányosan kerültek feltüntetésre, és azt az Igénybevevő nem pótolja, az impresszum hiányából, vagy hiányosságából eredő kárért a Süni Gyorsfutár Bt.-t nem terheli felelősség.

11.5. A Felek külön írásba foglalt szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a Süni Gyorsfutár Bt. az e pontban megfogalmazottakon túl a szolgáltatás teljesítésért semminemű felelősséget nem vállal, a szolgáltatás díját e felelősségkorlátozó rendelkezés tartalmára tekintettel határozta meg.

11.6. A fogyasztónak nem minősülő Megbízó a kártérítési igényt a terjesztés befejező napjától számított 15 naptári nap határidőn belül terjesztheti elő, kizárólag írásos formában, a Süni Gyorsfutár Bt. irányában.

11.7. A Süni Gyorsfutár Bt. – a bejelentett kártérítési igény alapján – a terjesztés pontosságától függően, az ellenőrzött települése(ke)n a terjesztésre szánt mennyiségre vonatkozóan, az Igénybevevővel megkötött szerződés eltérő rendelkezése hiányában kártérítést fizet. A kártérítés mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

A terjesztés pontossága: Kártérítésként fizetendő összeg a terjesztési díj százalékában:
100% – 90% 0%
89% – 80% 10%
79% – 70% 30%
69% – 60% 40%
59% – 50% 50%
49% -tól lefelé 100%

12. Információvédelem

12.1. A Süni Gyorsfutár Bt. a Megbízó részéről rendelkezésére bocsátott adatokat és információkat kizárólag az egyes szolgáltatások rendeltetésszerű ellátása érdekében használja fel, azokat szigorúan bizalmasan kezeli, nem publikálja és harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. A Süni Gyorsfutár Bt. biztosítja a Megbízó részéről rendelkezésére bocsátott adatok és információk biztonságos felügyeletét.

12.2. A Megbízó kötelezi magát, hogy a Süni Gyorsfutár Bt.-re vonatkozó minden adatot, tényt, információt – beleértve a Szerződés tartalmát is – bizalmasan kezeli, azokat kívülálló harmadik személynek nem szolgáltatja ki, illetve a hozzáférést nem teszi lehetővé (függetlenül attól, hogy a szóban forgó adatot, tényt, információt a Süni Gyorsfutár Bt. adta ki, vagy az egyéb módon került a birtokába).

12.3. Sem a Süni Gyorsfutár Bt., sem a Megbízó nem vonja kétségbe a másik fél jogát arra nézve, hogy az bármely általa átadott adatot vagy információt üzleti titokká minősítsen. Ez esetben az üzleti titokká minősített adatot, információt vagy tényt (a továbbiakban úgy is, mint üzleti titokká minősített adatot) az azt megismerő fél köteles üzleti titkokként kezelni.

12.4. A Megrendelő az üzleti titokká minősített adatokat úgy köteles kezelni, hogy az üzleti titokká minősített adatok útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az üzleti titokká minősített adat biztonságos kezeléséért és őrzéséért való személyi felelősség megállapítható legyen. Az üzleti titokká minősített adatokat – legalább biztonsági zárral felszerelt – lezárt szekrényben kell tárolni.

12.5. A szerződő felek – kölcsönösen – jogosultak a másik fél részére – a Szerződés kapcsán – átadott üzleti titokká minősített adatok kezelését ellenőrizni, és a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezni.

12.6. A 12.5. pont előző (eddig írt) rendelkezései nem vonatkoznak az olyan adatokra, tényekre és információkra, amelyek nyilvánosak, vagy amelyek nyilvánosságát jogszabály írja elő. A Süni Gyorsfutár Bt. jogosult továbbá a Szerződés létezésének tényét – minden megismert információ és adat titokban tartása mellett – referenciaként felhasználni.

13. Szerzői jog

A Süni Gyorsfutár Bt. által üzemeltettet weboldalon található tartalom a Süni Gyorsfutár Bt. szellemi tulajdona. A Süni Gyorsfutár Bt. fenntart minden jogot a weboldal bármely részének vagy egészének bármilyen módszerrel történő másolásával, módosításával, felhasználásával és terjesztésével kapcsolatosan. A Süni Gyorsfutár Bt. előzetes írásos engedélye nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, stb.) felhasználása, feldolgozása, módosítása, terjesztése és értékesítése, azok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Süni Gyorsfutár Bt. kérheti a jogsértés abbahagyását és az abból származó kárának megtérítését.

A Süni Gyorsfutár Bt. által üzemeltettet weboldal domain neve, valamint a Süni Gyorsfutár név és annak logója szerzői jogi védelemben részesül, felhasználása kizárólag a Süni Gyorsfutár Bt. előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

14. Záró rendelkezés:

14.1. Az ÁSZF visszavonásig vagy módosításig érvényes.

14.2. Jelen ÁSZF a Megbízási Szerződés 1 sz. mellékletét képezi.

Felek a Megbízási Szerződés és jelen ÁSZF tartalmát magukra nézve kötelezőnek fogadják el.